KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH NĂM 2021

Thứ Sáu, ngày 7/1/2022 - 09:44 Đã xem: 286

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn chủ động, tích cực bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo, đảm bảo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn, định hướng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, như: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021); kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 190 Ngày thành lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2021) và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang (1991-2021),… đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối.

Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham mưu tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”,...

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến Trung ương tháng 11/2021

Tham mưu phối hợp tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến hằng tháng. Kết quả, năm 2021 phối hợp tổ chức cho gần 1.000 lượt báo cáo viên, đảng viên dự hội nghị báo cáo viên trực tuyến. Tại cơ sở đã tổ chức 6.372 buổi tuyên truyền (gắn với sinh hoạt chi, đảng bộ, cơ quan) cho 60.000 lượt đảng viên và 96.000 lượt quần chúng.

Tham mưu tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại 6 cụm thi cơ sở và Hội thi cấp Đảng bộ Khối; quyết định cử 02 thí sinh tham dự Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Kết quả, các thí sinh của Đảng bộ Khối đã đạt 01 giải A và 01 giải B.

Tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng như: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao năm 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 518-QĐ/BTGTW ngày 10/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương) gắn với thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU ngày 12/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức, quản lý hoạt động đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù chữ cho người lớn; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TW ngày 02/8/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng cốt cán trong tôn giáo; tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 03-QĐ/TU ngày 14/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng trong Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; kết quả thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới,...

Tham mưu tổ chức mở 05 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 230 học viên là những quần chúng ưu tú; 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới cho 180 đảng viên dự bị; 01 hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2021 cho các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; 01 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức về kinh tế số trong bối cảnh phát triển mới cho các đồng chí cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ khối còn một số hạn chế: Việc nắm bắt và phản ánh tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối có lúc chưa thường xuyên; việc tham mưu chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết chất lượng chưa cao, chưa đảm bảo thời gian theo quy định,…

Để khắc phục những hạn chế trên, năm 2022 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tập trung tham mưu phương hướng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong Đảng bộ, như:

1- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực Tuyên giáo.

2- Tiếp tục tham mưu thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3- Tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể Khối đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, quần chúng.

4- Tham mưu phối hợp tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến hng tháng cho báo cáo viên; xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2022.

5- Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022; các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và do Thường trực Đảng uỷ giao.

                                                                                                                                               BTG 

           

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 264 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang  
Xem tin theo ngày:   / /