ỦY BAN KIỂM TRA CHỦ ĐỘNG THAM MƯU GIÚP CẤP ỦY VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG TRONG NĂM 2021

Thứ Hai, ngày 10/1/2022 - 10:47 Đã xem: 1489

Ủy ban Kiểm tra trong Đảng bộ Khối hiện có 2 cấp (Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và 51 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở với 184 Ủy viên). Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra trong Đảng bộ Khối đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, góp phần giúp cấp ủy lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Được sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đặc biệt là Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.  

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ (điều chỉnh, bổ sung) và năm 2021 của Đảng ủy Khối; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 (điều chỉnh, bổ sung); Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về: Đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 07/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế; thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030.  

Tham mưu xây dựng 11 báo cáo việc sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ thị, quy định, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, tập trung giám sát việc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII tại 105 chi, đảng bộ cơ sở. Giám sát sinh hoạt cấp ủy, chi bộ tại 139 lượt chi bộ (103 lượt chi bộ cơ sở, 36 lượt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở). Thực hiện 02 cuộc kiểm tra đối với 16 chi, đảng bộ cơ sở, chỉ đạo tự kiểm tra đối với các chi, đảng bộ cơ sở về nội dung: việc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; việc lãnh đạo triển khai quán triệt, xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; việc bổ sung, điều chỉnh và thực hiện quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện 01 cuộc giám sát chuyên đề việc thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; việc đánh giá và phân loại tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở đối với 05 chi, đảng bộ cơ sở; 01 cuộc giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định nêu gương đối với 03 đồng chí bí thư chi, đảng bộ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và năm 2021; nhận và xử lý 11 đơn tố cáo đối với 04 đảng viên, 02 tổ chức, 01 công dân; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với 04 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng và gia hạn đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 04 đảng viên do vi phạm pháp luật; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng ủy viên cơ sở; thực hiện 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 06 cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở, 02 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với 02 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở; 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định về chế độ đảng phí; việc quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của cấp ủy cấp dưới đối với 08 chi bộ cơ sở, 109 đảng viên; thực hiện 02 cuộc giám sát chuyên đề đối với 06 tổ chức đảng, 03 đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy cơ sở đã tham mưu giúp cấp ủy thực hiện 52 cuộc kiểm tra đối với 105 lượt chi bộ; 27 cuộc kiểm tra với 55 đảng viên; 44 cuộc giám sát chuyên đề đối với 94 lượt chi bộ, 21 cuộc giám sát chuyên đề đối với 36 đảng viên; thực hiện 02 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên; 8 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 16 chi bộ; 01 cuộc kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 01 chi bộ; 40 cuộc kiểm tra việc thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 71 chi bộ, 869 đảng viên; 43 cuộc giám sát chuyên đề đối với 72 chi bộ, 06 cuộc giám sát chuyên đề đối với 14 đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng, đảng viên để phát huy; làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên đảm bảo thẩm quyền và đúng quy định. Thực hiện sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo; tăng cường giám sát thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, triển khai học tập các Nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2022, Ủy ban Kiểm tra trong Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra việc lãnh đạo triển khai quán triệt, xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; việc bổ sung, điều chỉnh và thực hiện quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Chi bộ Hội Cựu Chiến binh tỉnh.

 

  UBKT Đảng ủy Khối

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 264 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang  
Xem tin theo ngày:   / /