Một số kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Thứ Bảy, ngày 15/1/2022 - 15:21 Đã xem: 763

Năm 2021, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã bám sát Nghị quyết đại hội Đảng cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối, của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, cầu thị học hỏi, phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn được giao, một số kết quả nổi bật trọng tâm sau:

Tham mưu ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 02/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025, kết quả trong năm đã giám sát sinh hoạt cấp ủy, chi bộ bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến tại 139 chi bộ; chủ trì, phối hợp thực hiện kiểm tra việc sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đối với 08 chi bộ cơ sở; kiểm tra việc lãnh đạo triển khai quán triệt, xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kiểm tra việc bổ sung, điều chỉnh và thực hiện quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 8 chi, đảng bộ; giám sát chuyên đề thực hiện thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; việc đánh giá và phân loại tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở; Hướng số 07-HD/BTCTU ngày 21/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đối với 05 chi, đảng bộ cơ s.

Tham mưu thành lập được 02 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước (Chi bộ Công ty cổ phần Tổng công ty may Tuyên Quang LGGChi bộ Bệnh viện đa khoa Phương Bắc); Kết luận giao 06 việc đột phá, đổi mới năm 2021 cho 6 đồng chí trưởng các ban Đảng, đoàn thể Khối theo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Bệnh viện đa khoa Phương Bắc

Thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng viên, đã kết nạp được 163 đảng viên mới (kế hoạch 140) đạt 116% (trong đó Khối doanh nghiệp nhà nước 22, doanh nghiệp tư nhân 13, tổng 35 đảng viên); tham mưu đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU ngày 31/12/2019 của Tỉnh ủy về Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Kịp thời tham mưu ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp tham mưu mở 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 44 đảng viên của Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang; triển khai kế hoạch, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” để nhận diện và khắc phục ngay những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,...

Về công tác tổ chức: Thực hiện việc sắp xếp mô hình tổ chức đảng đồng bộ với sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, năm 2021 đã giải thể 02 chi, đảng bộ cơ sở; thành lập 04 chi, đảng bộ cơ sở; hợp nhất để thành lập 01 đảng bộ cơ sở; đổi tên 02 đảng bộ; 10 đảng ủy cơ sở thực hiện sắp xếp lại các tổ chức đảng trực thuộc, trong đó: Có 06 đảng ủy cơ sở thực hiện giảm 12 chi bộ trực thuộc; 04 đảng ủy cơ sở thực hiện tăng 06 chi bộ trực thuộc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy, chi bộ.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng thành lập Đảng bộ Cục dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

Về công tác cán bộ, đảng viên: Thường xuyên củng cố, kiện toàn nhân sự và nâng cao chất lượng hoạt động của chi ủy, đảm bảo sự lãnh đạo liên tục, toàn diện. Trong năm đã kịp thời kiện toàn, bổ sung 50 đồng chí cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 26 chi, đảng bộ cơ sở;  kiện toàn tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối.

Tổ chức các hội nghị rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; phê duyệt quy hoạch cấp ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các chi, đảng bộ cơ sở; kiện toàn 01 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; việc điều động, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy; thực hiện các quyết định về chế độ, chính sách đối với cán bộ đảm bảo kịp thời, theo quy định.

Hoàn thành việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 theo quy định. Tham mưu đánh giá, xếp loại đối với 128 chi, đảng bộ cơ sở, 115 tập thể Ban Chấp hành năm 2020; chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021; phối hợp gợi ý và dự kiểm điểm đối với 03 cấp ủy, bí thư chi bộ cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số tổ chức đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng bộc lộ những hạn chế: Vẫn còn một số chi bộ cơ sở chậm bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc, sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề còn hình thức, chưa đảm bảo quy chế. Cán bộ, công chức trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc còn chậm. Việc tham mưu các giải pháp củng cố tổ chức đảng; phát triển đảng viên mới trong khu vực doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước còn hạn chế.

Năm 2022, là năm tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Đảng ủy tích cực chủ động, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu cho cấp ủy triển khai, thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng với một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường vai trò nêu gương của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Hai là, xây dựng và phát triển ít nhất 01 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, 140 đảng viên mới (trong đó 40 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước); theo dõi, nắm tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các chi, đảng bộ cơ sở.

Ba là, tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025; Đề án số 16-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025; Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/06/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Năm là, tham mưu giao việc đổi mới, đột phá năm 2022; sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025; việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáu là, tham mưu Kế hoạch kiểm tra việc lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết của của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và chỉ thị, đề án về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bảy là, nắm tình hình chính trị nội bộ tại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối. Thực hiện tốt quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ và công tác đảng viên theo yêu cầu.

Tám là, tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông tin, thường xuyên chăm lo, xây dựng năng lực chuyên môn từng cán bộ, công chức và hoạt động của Ban; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua Ngành tổ chức Xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất phấn đấu xây dựng Ban Tổ chức Đảng ủy ngày càng phát triển, toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                                                                                         BTC

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 255 | Trang: 1 trên tổng số 26 trang  
Xem tin theo ngày:   / /