Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Một năm nỗ lực, đổi mới

Thứ Năm, ngày 20/1/2022 - 10:50 Đã xem: 925

Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung quyết liệt lãnh đạo thực hiện việc đổi mới, đột phá; cải cách hành chính, chú trọng kiểm tra giám sát; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với hệ thống chính trị nói chung, đối với Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp nói riêng. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; với truyền thống đoàn kết, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; vận dụng đúng phương thức lãnh đạo của Đảng, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác, trong đó xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, việc làm mới trong lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng đảng của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Hội nghị tổng kết năm 2021 của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Toàn Đảng bộ đã tập trung triển khai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025”; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khoá X) “về nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chương trình hành động thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII). Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã đề ra các giải pháp để tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, như: Giám sát chế độ sinh hoạt chi bộ thông qua trực tuyến; quy định ngày sinh hoạt chi bộ theo tình hình thực tế của các loại hình chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc “chỉ báo hoãn, không báo họp” trong sinh hoạt chi bộ; cử cấp uỷ viên, cán bộ chuyên trách của Đảng uỷ Khối dự trực tiếp sinh hoạt chi bộ,… Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh quý III/2021, đồng chí Vân Đình Thảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã khẳng định: Việc giám sát sinh hoạt chi bộ thông qua trực tuyến rất tốt, phù hợp xu thế phát triển, cấp uỷ chi bộ, nhất là các đồng chí bí thư chi, đảng bộ cơ sở thường xuyên phải quan tâm, chỉ đạo thực hiện việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ; do vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối ngày càng đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ trực tuyến tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Xác định trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tập trung, quyết liệt thực hiện cải cách hành chính trong công tác xây dựng Đảng; tham mưu triển khai thực hiện nghiêm Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (Khoá X) “Về đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh”. Đổi mới trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, đề án của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo hướng cụ thể, rõ việc, phân công bộ phận chủ trì tham mưu đề xuất; xác định thời gian hoàn thành, những nội dung triển khai thực hiện trong cả Đảng bộ Khối, những nội dung triển khai theo từng loại hình cơ sở. Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản (VNPT iOffice) trong toàn Đảng bộ Khối, giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy thông tin đến các chi, đảng bộ cơ sở. Ban Thường vụ và các ban, Văn phòng Đảng uỷ Khối thay đổi phương pháp yêu cầu chi, đảng bộ cơ sở thực hiện chế độ báo cáo; chủ yếu thực hiện báo cáo bằng số liệu, khai thác trực tiếp trên cơ sở dữ liệu đảng viên,… Đồng chí Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Kho bạc Nhà nước trao đổi: Năm 2021, là cấp uỷ trực tiếp tham mưu về công tác xây dựng đảng vủa Đảng bộ Kho bạc Nhà nước nhận thấy chế độ báo cáo, thủ tục, giấy tờ hành chính của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giảm, tạo điều kiện cho cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng ở cơ sở.

Bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được chú trọng; ngoài việc thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình năm 2021 đề ra, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tăng cường giám sát thường xuyên các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc trong thực hiện công tác xây dựng đảng, như: Tập trung giám sát việc triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; giám sát thường xuyên việc sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ bằng trực tuyến và trực tiếp dự sinh hoạt; giám sát bí thư cấp uỷ trong thực hiện Quy định nêu gương của Đảng.

Đặc biệt, trong năm Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối lãnh đạo triển khai tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã cụ thể hoá 27 biểu hiện trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thành 111 biểu hiện suy thoái với 02 mức độ vi phạm “thỉnh thoảng” và “thường xuyên” để cán bộ, đảng viên dễ tự kiểm điểm phê bình; kết quả: 221/221 chi bộ (gồm: 38 chi bộ cơ sở, 183 chi bộ trực thuộc 30/30 đảng ủy cơ sở) thuộc loại hình cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (đạt 100% kế hoạch).

Qua thực hiện sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, giúp cấp ủy nắm được tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của đảng viên trong tổ chức đảng của mình; kịp thời cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh tổ chức đảng, đảng viên sa, trượt sâu hơn đến mức suy thoái và sai phạm; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; cấp ủy, chi bộ quản lý cán bộ, đảng viên tốt hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; đợt sinh hoạt chính trị được các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đánh giá cao, tác dụng tốt, cần thiết trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay.

Tại Hội nghị Thường trực Tỉnh uỷ cho ý kiến vào chương trình công tác năm 2022 của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh đã phát biểu: Là Bí thư cấp uỷ cơ sở, tôi nhận thấy trong năm 2021, Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều việc làm mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, nhất là việc lãnh đạo chỉ đạo các cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, đã góp phần nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị nói riêng; chức vụ càng cao càng phải nêu gương, nêu gương tại nơi công tác cũng như địa bàn cư trú; giúp tăng cường đoàn kết, thống nhất trong các tổ chức Đảng.

Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Tự soi, tự sửa”

Với kết quả đạt được trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, việc làm mới của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm qua; bước sang năm 2022, với phương châm hành động: Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới, Phát triển, Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phấn đấu triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác, phát huy tốt thế mạnh là Đảng bộ có các tổ chức đảng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh.  

 

                                                                                                                                    ĐUK

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 288 | Trang: 1 trên tổng số 29 trang  
Xem tin theo ngày:   / /