ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH ĐỔI MỚI VIỆC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG

Thứ Hai, ngày 21/2/2022 - 10:29 Đã xem: 533

 Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, quần chúng và người lao động; nâng cao nhận thức, định hướng hoạt động cho cán  bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, quần chúng và người lao động; góp phần đưa Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, Người nhắc nhở: “Khi đã có Nghị quyết, thì phải lập tức đốc thúc sự thực hành nghị quyết ấy, ... Chúng ta phải biến Nghị quyết của Trung ương thành sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân”. Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Nghị quyết của Đảng là kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân. Để Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhanh chóng đi vào cuộc sống, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở cần phải hành động ngay từ bây giờ và xuyên suốt thời gian tới để hiện thực hóa các mục tiêu Đại hội đề ra.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng đó, sau khi các nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 được ban hành, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo các cấp ủy cơ sở triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, đa dạng hóa các hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng, như: Phối hợp tổ chức kết nối điểm cầu trực tuyến học tập Nghị quyết của Tỉnh với các chi, đảng bộ cơ sở khối cơ quan có đủ điều kiện về cơ sở vật chất như: Hội trường, thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin …; tổ chức học tập trung tại Hội trường Đảng ủy Khối cho một số chi, đảng bộ cơ sở doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng do đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt; tổ chức học tập trung theo cụm đối với một số chi, đảng bộ cơ sở doanh nghiệp đặc thù; tổ chức học tập, tiếp thu qua file video do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp,...

Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VXII

Để nâng cao chất lượng hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng trong Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phân công cấp ủy viên phụ trách chi, đảng bộ cơ sở, cán bộ các ban đảng dự, theo dõi, giám sát trực tiếp việc quán triệt, học tập Nghị quyết tại cơ sở; các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết được thẩm định, cho ý kiến trước khi triển khai. Việc đổi mới, đa dạng các hình thức học tập, nghiên cứu các nghị quyết đại hội Đảng đã tạo sự hấp dẫn, khắc phục sự nhàm chán, hình thức, đồng thời nâng cao chất lượng báo cáo viên, tiết kiệm thời gian, chi phí đối với cơ sở. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng đã giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch và các văn bản có liên quan đến nghị quyết Đại hội. Đổi mới trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, đề án của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo hướng cụ thể, rõ việc, phân công bộ phận chủ trì tham mưu đề xuất; xác định thời gian hoàn thành, những nội dung triển khai thực hiện trong cả Đảng bộ Khối, những nội dung triển khai theo từng loại hình cơ sở, định kỳ đánh giá kết quả đạt được. Việc xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp ủy cơ sở đảm bảo dân chủ, đúng quy trình; các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của chi, đảng bộ cơ sở trước khi ban hành đều gửi xin ý kiến tham gia của các đồng chí cấp ủy viên phụ trách.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết như: Một số bí thư cấp uỷ cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; chưa nêu gương, chưa quyết liệt, chưa phát huy hết trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; việc triển khai quán triệt, học tập và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện một số nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng uỷ Khối ở một số chi, đảng bộ còn chậm; một bộ phận cán bộ, đảng viên tinh thần, thái độ học tập Nghị quyết chưa nghiêm túc. Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng thời gian tới hiệu quả hơn, các cấp ủy đảng cần quan tâm một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1- Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết đại hội Đảng; nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết đại hội Đảng; phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu cấp ủy trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức nghiên cứu, học tập; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết; các đơn vị giúp việc cấp ủy khi tham mưu triển khai kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng cần lưu ý về thời gian để các cấp ủy cơ sở có điều kiện triển khai thực hiện tốt nhất.

3- Cấp ủy cấp trên tiếp tục quan tâm hơn nữa về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt bằng hình thức trực tuyến từ Trung ương kết nối điểm cầu cấp cơ sở. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo in, Báo điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình, trang/cổng thông tin điện tử.

4- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, có phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình học tập Nghị quyết, người học cần phát huy tính tự giác, chủ động, tích cực, tập trung nghe, ghi chép những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết.

5- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng; tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 27-QĐ/TU ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiểm tra kết quả, chất lượng học tập của cán bộ, đảng viên qua bài viết thu hoạch các nội dung cơ bản, cốt lõi sau học Nghị quyết; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025; tạo chuyển biến rõ nét, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

                                                                                                                  ĐUK

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 264 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang  
Xem tin theo ngày:   / /