Những kết quả đạt được trong học tập và làm theo lời Bác tại Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021 - 2022

Thứ Sáu, ngày 20/5/2022 - 08:42 Đã xem: 1429

Học tập và làm theo lời Bác đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua, Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo Bác đạt được nhiều kết quả rất trân trọng: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã tham mưu xây dựng các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chương trình, đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đảng bộ đã chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kết luận về đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác Đảng và giám sát sinh hoạt chi bộ bằng hình thức trực tuyến; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi tự sửa” sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; giao việc đột phá, đổi mới cho người đứng đầu cấp ủy. Tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Các doanh nghiệp đã năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, mở rộng sản xuất tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; tăng doanh thu và lợi nhuận; đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm với xã hội.

Các tổ chức đoàn thể Khối, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của Đảng bộ Khối và chỉ đạo định hướng của đoàn thể cấp trên; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho đoàn viên, hội viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động cán bộ, đoàn viên viên, công chức, viên chức tham gia nhiều việc làm cụ thể, thiết thực với nhân dân tại cơ sở; làm tốt công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng. Đoàn thanh niên xung kích đi đầu trong ứng dụng công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào khởi nghiệp, sáng tạo. Hội Cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu sản xuất kinh doanh giỏi. Công đoàn Viên chức tỉnh chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên; tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”

Những kết quả đạt được trong học tập và làm theo lời Bác tại Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên; tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, đạo đức công vụ được tăng cường. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng phong cách làm việc khoa học, sâu sát, tận tụy, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo động lực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Qua hai năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, trong Đảng bộ Khối đã có trên 200 lượt tập thể và 300 lượt cá nhân được cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biểu dương khen thưởng. Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2022), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Đoàn đại biểu báo công với Bác Hồ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; biểu dương, khen thưởng 34 tập thể, 45 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2022.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh, giai đoạn 2021-2022

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh, giai đoạn 2021-2022

Trong thời gian tới, xác định nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, nền nếp, là tình cảm, trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Bác. Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; đổi mới lề lối, phong cách làm việc theo lời Bác dạy “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, trong khu vực miền núi phía Bắc.

                                                                                                                                               T.V.H

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 66 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang  
Xem tin theo ngày:   / /