Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Thứ Ba, ngày 31/5/2022 - 14:51 Đã xem: 135

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, từ ngày 23/5 đến ngày 31/5/2022 tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới cho 42 đảng viên dự bị của 22 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Trong thời gian nghiên cứu, học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc; dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng,... Qua học tập đã giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nhận thức rõ hơn về vai trò và nhiệm vụ của đảng viên, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh lớp học

Kết thúc khóa học, 100% học viên được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo quy định.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận cho các học viên

                                                                                                                                        ĐUK

         

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 264 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang  
Xem tin theo ngày:   / /