Khát vọng, sáng tạo, tự lực, tự cường, phát triển

Thứ Sáu, ngày 1/7/2022 - 15:23 Đã xem: 768

Với khẩu hiệu hành động “Khát vọng, sáng tạo, tự lực, tự cường, phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất đã thông qua phương hướng với các mục tiêu chung, 9 chỉ tiêu trọng tâm và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 -2027; vận động đoàn viên thanh niên trong Khối: Phát huy truyền thống; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa; khơi dậy khát vọng cống hiến, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, xây dựng đoàn vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027

Mục tiêu của Đại hội lần thứ nhất, là: Xây dựng lớp cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá, tinh thần thượng tôn pháp luật; lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; có ý chí tự lực, tự cường; khát vọng xây dựng quê hương Tuyên Quang giàu đẹp, văn minh. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó cần tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng xung kích cách mạng; trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa I ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Đoàn Khối sẽ khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Khối lần thứ nhất đảm bảo cụ thể, rõ việc; tạo bước đột phá trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của Khối, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và nhu cầu hoạt động của đoàn viên thanh niên; phát huy tốt đặc thù của các khối thi đua trong Khối để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo định hướng tại Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống văn hóa, pháp luật cho đoàn viên thanh niên; các cấp bộ đoàn tập trung tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Triển khai học tập 4 bài học lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng đoàn viên. Chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị; ý thức cảnh giác cách mạng; khả năng đấu tranh, phản biện cho đoàn viên, thanh niên, nhất là trên Internet. Chú trọng việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với “tâm trong”, “trí sáng”, “hoài bão lớn”; bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho đoàn viên thanh niên. Phát huy tính sáng tạo và thực chất trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp. Duy trì và đổi mới nội dung hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ. Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận, toạ đàm tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; kịp thời phản ánh gương người tốt, việc tốt với phương châm “Mỗi cán bộ đoàn là một sứ giả truyền thông, mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên”. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100%  đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

 Triển khai có hiệu quả 03 phong trào hành động cách mạng do Trung ương Đoàn phát động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục triển khai phong trào Thanh niên tình nguyện theo lĩnh vực chuyên môn, sản xuất; tổ chức có hiệu quả các đợt tình nguyện cao điểm, tập trung vận động đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; coi trọng tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo cần xây dựng các nội dung cụ thể phát động thanh niên sáng tạo phù hợp với từng khối đối tượng thanh niên. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển không gian tập hợp ý tưởng sáng tạo của thanh niên trên mạng Internet, mạng xã hội. Gắn sinh hoạt Đoàn với tổ chức trao đổi, thảo luận, hội thảo nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ. Nâng cao nhận thức, tâm thế và trách nhiệm của thanh niên tham gia vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh Tuyên Quang. Các nội dung “đặt hàng” thanh niên sáng tạo được triển khai trong từng khối đối tượng thanh niên. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, tập trung định hướng cho đoàn viên thanh niêntích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, tăng cường các hoạt động giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo.  Tổ chức các hoạt động cho đoàn viên thanh niên tham gia và nhận thức rõ vai trò của biên giới trên đất liền, biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, hằng năm 100% cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên; mỗi cụm thi đua tổ chức ít nhất 01 hoạt động tình nguyện; Đoàn Khối xây dựng ít nhất 01 công trình thanh niên.

Các chương trình đồng hành với thanh niên sẽ được chú trọng. Hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập sẽ được triển khai đồng bộ, hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh niên nắm bắt cơ hội trở thành công dân số, công dân học tập toàn cầu. Tổ chức đa dạng các hoạt động góp phần hình thành văn hóa đọc trong đoàn viên thanh niên. Tổ chức các hoạt động cổ vũ, hỗ trợ nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, bổ sung tri thức mới phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Tổ chức tốt các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học trong trường học. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, 100% cơ sở Đoàn triển khai thực hiện tốt phong trào “4 nhất”, phong trào "Sáng tạo trẻ”; trong đó trên 80% cơ sở Đoàn có giải pháp sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, áp dụng.. . Đẩy mạnh hoạt động Tiếp sức đến trường”, Tiếp sức mùa thi”; phối hợp phát triển và các quỹ khuyến học, khuyến tài, học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường... Tập trung đẩy mạnh các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tiếp tục đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng các khóa đào tạo kỹ năng bổ trợ để nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm của thanh niên. Các cơ sở Đoàn trường học Tăng cường mô hình kết nối với doanh nghiệp để phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho sinh viên, học sinh. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; tạo môi trường rèn luyện thường xuyên các kĩ năng thực hành xã hội cho thanh niên. Tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thanh niên một môn thể thao làm bạn”. Hằng năm phối hợp với tổ chức Công đoàn, Hội Cựu chiến binh khối tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên, hội viên trong Khối.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên, của mỗi cán bộ Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; triển khai hiệu quả hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo cho thiếu nhi, chú trọng hướng dẫn cho các em tiếp cận sử dụng Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh; phối hợp với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư và các trường học tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em nhân ngày quốc tế thiếu nhi (1/6) và Tết trung thu; chăm lo cho thiếu nhi nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu với thanh niên nước ngoài đang học tập, sinh sống tại địa phương, thông qua các hoạt động nhằm giới tuyên truyền, quảng bá, nâng cao hình ảnh văn hóa và con người Tuyên Quang. Đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng sử dụng ngoại ngữ để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Tham gia hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.

Tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức; trong đó chất lượng cán bộ đoàn là “then chốt”, chất lượng cơ sở đoàn là “đột phá”. Duy trì hiệu quả chương trình Rèn luyện đoàn viên, gắn với rèn luyện nhiệm vụ, trách nhiệm của đoàn viên. Triển khai các giải pháp mang tính đột phá trong nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, trọng tâm là xây dựng Chi đoàn mạnh và Đoàn cơ sở 3 chủ động. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trong nhiệm kỳ thành lập từ 05 tổ chức cơ sở Đoàn trong các doanh nghiệp trở lên; hằng năm, phấn đấu 100% cơ sở Đoàn đạt loại tốt trở lên, trong đó trên 85% xuất sắc; 90% đoàn viên xếp loại từ tốt trở lên, trong đó 70% đoàn viên xếp loại xuất sắc; Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phấn đấu giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc hàng nằm.  

Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Xây dựng quy trình và các tiêu chuẩn cụ thể để lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là cán bộ đoàn ở cơ sở, công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, trí thức trẻ... Phấn đấu trong nhiệm kỳ, toàn Đoàn bồi dưỡng, giới thiệu trên 800 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Tham mưu tăng cường cơ chế làm việc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp về các vấn đề liên quan đến thanh niên: “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”, “Đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền với thanh niên”… Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo quy định của Đảng.

Cáp cấp bộ đoàn tập trung đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp của Đoàn; tăng cường tính chủ động, mở rộng không gian sáng tạo cho cơ sở; kiên trì phương châm: Tập trung cho cơ sở, đến với thanh niên; đổi mới tư duy, phong cách làm việc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ và tổ chức. Thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo nhanh, chính xác, giảm tải số lượng văn bản. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo động viên kịp thời, khen thưởng đúng người, đúng việc, có tác dụng nêu gương và cổ vũ phong trào thanh niên. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn, tăng cường số hóa thông tin các hoạt động Đoàn.

Với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất đề ra, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

                                                                                                                                                 ĐTN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 139 | Trang: 1 trên tổng số 14 trang  
Xem tin theo ngày:   / /