Thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Ba, ngày 14/1/2020 - 15:01 Đã xem: 44734

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, với tinh thần nhân văn cao cả và nhãn quan chính trị sắc bén, Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng xây dựng và hoàn thiện tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền bá và giáo dục tư tưởng đó trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Người nhận thức sâu sắc đoàn kết là để tạo nên sức mạnh quyết định thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù. Thực tế lịch sử đã chứng minh: Nhờ sức mạnh của đại đoàn kết mà cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Theo Hồ Chí Minh, “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”. Đoàn kết là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta. Đoàn kết được hiểu là đại đoàn kết toàn dân tộc, nghĩa là tất cả các giai cấp, tầng lớp, đảng phái, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, những người yêu nước, kể cả những người đã “lầm đường, lạc lối” nhưng biết hối cải…Như vậy, lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc gồm “bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ”. Để tập hợp lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không được bỏ sót bất cứ thành phần giai cấp, xã hội nào, miễn là họ có lòng yêu nước, sẵn sàng cống hiến, phục vụ quốc gia, dân tộc. “Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ”. Hình thức tổ chức đại đoàn kết toàn dân tộc là Mặt trận dân tộc thống nhất được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công – nông – trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để thực hiện đại đoàn kết dân tộc, trước hết phải tin vào dân, dựa vào dân, vì lợi ích của nhân dân để phát động các phong trào thi đua yêu nước theo yêu cầu cách mạng trong từng thời kỳ khác nhau, thời kỳ kháng chiến, hòa bình, trong sản xuất, chiến đấu, xây dựng đất nước. Sức mạnh của đại đoàn kết là ở nhân dân. Vì vậy, cần thực hiện đoàn kết lâu dài, rộng rãi, chặt chẽ, tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo. Cần phải vận động nhân dân, giác ngộ để dân tự nguyện tham gia Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hồ Chí Minh cho rằng: “đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc, ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà”.Người đã tổng kết: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.

Đoàn kết cần trên cơ sở hiệp thương dân chủ, chân thành, thẳng thắn, nhân ái, gắn với đấu tranh, tự phê bình và phê bình, có sự nhất trí về mục đích và lập trường rõ ràng. Đoàn kết phải trên cơ sở kế thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa của dân tộc. Muốn đoàn kết phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người, quy tụ mọi lực lượng. Bác Hồ cũng nhiều lần khẳng định trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng đều là đồng bào ta, ít nhiều họ đều có lòng yêu nước. Vì thế nên quy tụ mọi người bằng lòng chân thành, thương dân. Ngay cả “với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết…”

Về phương pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết cần làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân về sự cần thiết phải đoàn kết để tạo nên sức mạnh. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu của thực tiễn cách mạng. Đồng thời với việc tuyên truyền, phải chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hồ Chí Minh coi đoàn kết là lẽ sống, là đạo lý của Đảng. Trong Di chúc, khi nói về Đảng, Người viết: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng đã tạo nên sức mạnh to lớn, quyết định sự thành công của cách mạng. Nhờ đoàn kết chặt chẽ, vì mục tiêu chung là “phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc” nên Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cũng do đoàn kết, chúng ta đã đánh thắng thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, giành độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới thành công.

Với mỗi đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần căn dặn: đoàn kết là đức tính cơ bản của người cách mạng. Ai không có khả năng đoàn kết, tập hợp quần chúng thì không thể làm cán bộ. Năm 2020, với chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, một lần nữa tầm quan trọng của đại đoàn kết được khắc sâu và ghi nhớ. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc về đại đoàn kết, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc như chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

                                                                                        Tuyết Nhung - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 56 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  
Xem tin theo ngày:   / /