ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH THỰC HIỆN VIỆC DỰ SINH HOẠT CHI BỘ

Thứ Hai, ngày 29/3/2021 - 14:15 Đã xem: 1896

Trong thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Khối luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện tốt việc cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ được phân công phụ trách

Thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 19-QĐi/TU ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy viên và cán bộ, công chức cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp trong việc dự sinh hoạt chi bộ thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc dự sinh hoạt chi bộ.

Năm 2020 và quý I/2021, cấp ủy viên các cấp trong Đảng bộ Khối, cán bộ, chuyên viên Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã dự trên 3.500 lượt kỳ sinh hoạt chi bộ. Qua dự sinh hoạt chi bộ, các đồng chí cấp ủy viên đã nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở tổ chức đảng được phân công phụ trách; giúp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ đối với cơ sở, đặc biệt là chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ. Việc cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ được phân công theo dõi cũng giúp cho nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ có tiến bộ rõ rệt: các chi bộ có các cấp ủy viên đến dự đã chuẩn bị tốt nội dung, tổ chức sinh hoạt nghiêm túc; việc điều hành của bí thư, cấp uỷ viên được nâng lên. Trong sinh hoạt, đảng viên đã phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể, tích cực tham gia thảo luận xây dựng nghị quyết của chi bộ.

Các chi bộ đã thực hiện nội dung sinh hoạt thiết thực, đầy đủ, phong phú, bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của tỉnh, chuẩn bị đầy đủ về nội dung, chương trình, thời gian và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp. Tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của cấp trên; thông tin tình hình quốc tế, trong nước, địa phương, đơn vị. Nội dung thông tin được chọn lọc bảo đảm tính thiết thực, bám sát định hướng của Bản tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ấn hành. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ được đổi mới tích cực; phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và những sáng kiến, kinh nghiệm thiết thực. Những vấn đề có ý kiến khác nhau chi bộ đều thảo luận, trao đổi thẳng thắn, dân chủ. Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ của cấp ủy được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ đều gắn nội dung kiểm điểm nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối còn một số hạn chế như: Một số cấp uỷ viên chưa thực hiện đúng quy định dự sinh hoạt chi bộ; một số cấp ủy viên đi dự sinh hoạt chi bộ nhưng chưa thực hiện việc chấm điểm chi bộ theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 28/9/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ của một số đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời.

Để việc đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, hiệu quả hơn, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ thực hiện tốt những nội dung:

Một là, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phải căn cứ quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chủ động rà soát, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ của đơn vị mình, đề ra các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đối với những chi bộ còn những khuyết điểm nêu trên phải chủ động khắc phục ngay

Hai là, chi ủy, nhất là bí thư chi bộ phải trực tiếp chuẩn bị nội dung và điều hành sinh hoạt chi bộ; phải căn cứ vào tình hình thực tế của Chi bộ để chuẩn bị nội dung sinh hoạt, lựa chọn văn bản để triển khai đến đảng viên; trong sinh hoạt chi bộ, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường sinh hoạt về tư tưởng, tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Ba là, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, cán bộ, công chức chuyên trách Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm việc dự sinh hoạt chi bộ theo phân công, qua dự sinh hoạt, trực tiếp tham gia góp ý, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy cơ sở; kịp thời phản ánh, báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc của cơ sở với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (theo quy định hàng tháng phải báo cáo).

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự sinh hoạt tại Chi bộ Thành phẩm, Đảng bộ Công ty Xi măng Tân Quang

 

                                                                                                                                Dương Thuận

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 182 | Trang: 1 trên tổng số 19 trang  
Xem tin theo ngày:   / /