Số - ký hiệu: Ngày ban hành: 12/05/2021
Thể loại văn bản: Loại khác Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Tuyên giáo
Trích yếu: Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập mặt trận Việt Minh 19/5/1941 - 19/5/2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 39-KH/ĐUK Kế hoạch KH tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 27/12/2021
2 Loại khác Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV 30/11/2021
3 Sao lục Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất , Quốc hội khóa XV 27/08/2021
4 Sao lục Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021) 27/08/2021
5 Công văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển 17/08/2021
6 Công văn Các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam 01/02/2021
7 Công văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021) 01/02/2021
8 Loại khác Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) 22/12/2020
9 Sao lục Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/1930) 23/10/2020
10 TT Công văn Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) 27/08/2020
11 8-BC/ĐUK Báo cáo Dự thảo lần thứ 8 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 18/05/2020
12 02-KH/ĐUK Kế hoạch Kế hoạch tham gia Cuộc thi trực tuyến trên mạng internet tìm hiểu về Bác Hồ với Tuyên Quang, Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến 25/03/2020
13 04-BC/ĐUK Báo cáo BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025 (Lần 4) 09/03/2020
14 58-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển năm 2020 17/02/2020
15 75-KH/ĐUK Kế hoạch Kế hoạch của BCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 03/8/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 20/08/2018
16 70-KH/ĐUK Kế hoạch Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng 05/07/2018
17 Mẫu báo cáo Loại khác biểu mẫu báo cáo viên hằng tháng 06/02/2018
18 371-CV/ĐUK-TG Công văn tổ chức các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 31/01/2018
19 53-KH/ĐUK Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 04/12/2017
20 44-KH/ĐUK Kế hoạch Kế hoạch học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 05/07/2017