Ban Thường vụ Đảng ủy

 1- Đ/c Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 2- Đ/c Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 3- Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 4- Đ/c Trần Viết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

 5- Đ/c Ma Văn Khắp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

 6- Đ/c Lê Anh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

 7- Đ/c Hà Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính.