Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

 1- Đ/c Lê Anh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

 2- Đ/c Ngô Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

 3- Đ/c Dương Thị Bích Thuận, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối 

4- Đ/c Vũ Thị Ánh Nguyệt, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối 

5- Đ/c Hoàng Thị Ngà, Chuyên viên chính Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối