Đảng viên đã chuyển sinh hoạt tạm thời có được tính vào tổng số đảng viên tại cuộc họp kỷ luật đảng viên không?
+ Ngày hỏi: 20/11/2017 - 10:11
+ Người hỏi: Nguyễn Văn Chương, Địa chỉ: nguyenvanchuongld@gmail.com Điện thoại, Email:
Câu hỏi:
Đảng viên đã chuyển sinh hoạt tạm thời có được tính vào tổng số đảng viên tại cuộc họp kỷ luật đảng viên không?

Trả lời:
+ Ngày trả lời: 17/07/2018 - 13:07

- Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỳ luật của Đảng” (Tại mục II, Điều 38, điểm 3): … “Một nửa hay hai phần ba quy định ở trên được tính trên tổng số thành viên có quyền biểu quyết của tổ chức đảng (ở chi bộ là số đảng viên chính thức, trừ số đảng viên được miễn sinh hoạt không có mặt tại cuộc họp; ở cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra là tổng số cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ hoặc tổng số thành viên ủy ban kiểm tra), không tính trên số thành viên có mặt trong cuộc họp”.

- Tại điểm 6 (6.3.2),Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “thi hành Điều lệ Đảng” quy định: Đảng viên sinh hoạt tạm thời có nhiệm vụ và quyền hạn: “- Ở nơi sinh hoạt chính thức thì thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Điều lệ Đảng; ở nơi sinh hoạt tạm thời thì trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử”.

 

Như vậy, theo quy định của Đảng, đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời được tính vào tổng số đảng viên tại cuộc họp kỷ luật đảng viên của chi bộ nơi sinh hoạt chính thức và không tính vào tổng số đảng viênở nơi sinh hoạt tạm thời.