Theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 5/6/2017 thì: Người xin vào Đảng khai lý lịch về gia đình mình như thế nào thì đúng? Có hai loại ý kiến khác nhau: + Thứ nhất: Phải khai cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ), cha mẹ vợ hoặc chồng, vợ (hoặc chồng), anh, chị em ruột của bản thân, của vợ hoặc chồng, các con, ông, bà nội, ngoại của bản thân. + Thứ hai: Phải khai tất cả mọi người có liên quan gồm: Ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ hoặc chồng, anh, chị em của bản thân, của vợ hoặc chồng và cả bác, chú, cô, cậu, dì của bản thân, của vợ hoặc chồng. Vậy ý kiến nào đúng?
+ Ngày hỏi: 05/12/2017 - 08:12
+ Người hỏi: Nguyễn Hoài Thanh, Địa chỉ: nguyenhoaithanh1960@yahoo.com.vn Điện thoại, Email:
Câu hỏi:
Theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 5/6/2017 thì: Người xin vào Đảng khai lý lịch về gia đình mình như thế nào thì đúng? Có hai loại ý kiến khác nhau: + Thứ nhất: Phải khai cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ), cha mẹ vợ hoặc chồng, vợ (hoặc chồng), anh, chị em ruột của bản thân, của vợ hoặc chồng, các con, ông, bà nội, ngoại của bản thân. + Thứ hai: Phải khai tất cả mọi người có liên quan gồm: Ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ hoặc chồng, anh, chị em của bản thân, của vợ hoặc chồng và cả bác, chú, cô, cậu, dì của bản thân, của vợ hoặc chồng. Vậy ý kiến nào đúng?

Trả lời:
+ Ngày trả lời: 17/07/2018 - 13:07

Tại điểm 1 (1.3), mục I, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về “nghiệp vụ công tác đảng viên” đã hướng dẫn khai và chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng; Ban Biên tập đã đăng tải trên mục Hỏi đáp nghiệp vụ, Trang thông tin của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang.

 

Ý kiến thứ nhất trong câu hỏi của đồng chí là đúng.