Đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời đến chi bộ thì tham dự đại hội như thế nào?
+ Ngày hỏi: 10/12/2017 - 20:12
+ Người hỏi: Đinh Văn Cường, Địa chỉ: 0974219808 Điện thoại, Email:
Câu hỏi:
Đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời đến chi bộ thì tham dự đại hội như thế nào?

Trả lời:
+ Ngày trả lời: 17/07/2018 - 13:07

Tại điểm 13 (13.2), Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng” có hướng dẫn: “Việc đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt và đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đến đảng bộ khác về dự đại hội: Cấp uỷ cấp triệu tập đại hội phải thông báo và triệu tập số đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt và đảng viên đã chuyển sinh hoạt tạm thời đến đảng bộ khác về dự đại hội. Nếu về dự đại hội, số đảng viên này được tính vào tổng số đảng viên dự đại hội, nếu không về dự đại hội thì không tính vào tổng số đảng viên dự đại hội để tính kết quả bầu cử trong đại hội”.