Xếp loại đảng viên nghỉ thai sản như thế nào
+ Ngày hỏi: 12/12/2017 - 21:12
+ Người hỏi: Phạm Ngọc Thanh, Địa chỉ: thanhthcsst@gmail.com Điện thoại, Email:
Câu hỏi:
Xếp loại đảng viên nghỉ thai sản như thế nào

Trả lời:
+ Ngày trả lời: 17/07/2018 - 13:07

Theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về “kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm”, đối tượng được đánh giá xếp loại hằng năm là đảng viên trong toàn Đảng, trừ đảng viên được miễn công tác, sinh hoạt đảng và đảng viên mới kết nạp chưa đủ thời gian 06 tháng.

 

Như vậy, việc xếp loại đảng viên đối với những đồng chí nghỉ chế độ thai sản được thực hiện đánh giá xếp loại như những đảng viên khác trong toàn Đảng.