Tôi xin hỏi vấn đề sau: Là một đảng viên sinh con thứ 3, khi tổ chức đảng bỏ phiếu biểu quyết kỷ luật, chính đồng chí đảng viên sinh con thứ 3 đó có được quyên bỏ phiếu để kỷ luật chính mình hay không? Và nếu có/không có quyền thì có quy định cụ thể ở điều nào ạ. Tôi xin cảm ơn.
+ Ngày hỏi: 03/05/2018 - 07:05
+ Người hỏi: Nguyễn Trung Kiên, Địa chỉ: ntkien@gso.gov.vn Điện thoại, Email:
Câu hỏi:
Tôi xin hỏi vấn đề sau: Là một đảng viên sinh con thứ 3, khi tổ chức đảng bỏ phiếu biểu quyết kỷ luật, chính đồng chí đảng viên sinh con thứ 3 đó có được quyên bỏ phiếu để kỷ luật chính mình hay không? Và nếu có/không có quyền thì có quy định cụ thể ở điều nào ạ. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:
+ Ngày trả lời: 18/07/2018 - 16:07

- Điều 3, Điều lệ Đảng quy định “Quyền của đảng viên:

1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về đường lối, chính sách và công tác của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

2. Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Được phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, đề đạt ý kiến hoặc khiếu nại với các cơ quan lãnh đạo của Đảng và yêu cầu được trả lời.

4. Được trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.”

- Tại điểm 3, Điều 38, mục II, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng” quy định:

“3.1- Quyết định kỷ luật hoặc đề nghị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức đối với đảng viên, khiển trách, cảnh cáo đối với tổ chức đảng phải được biểu quyết với sự đồng ý của trên một nửa số đảng viên chính thức hoặc thành viên của tổ chức đảng đó.

3.2- Trường hợp khai trừ đảng viên, giải tán tổ chức đảng phải được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba só đảng viên chỉnh thức….

Một nửa hay hai phần ba quy định ở trên được tính trên tổng số thành viên có quyền biểu quyết của tổ chức đảng (ở chi bộ là số đảng viên chính thức, trừ số đảng viên được miễn sinh hoạt không có mặt tại cuộc họp; ở cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra là tổng số cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ hoặc tổng số thành viên ủy ban kiểm tra), không tính trên số thành viên có mặt trong cuộc họp.”

Như vậy, theo quy định của Đảng thì đảng viên bị xem xét kỷ luật nếu là đảng viên chính thức thì có quyền bỏ phiếu để xem xét kỷ luật mình; nếu là đảng viên dự bị thì không có quyền bỏ phiếu.