Trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, đơn vị, những việc nào cán bộ, công chức, viên chức được tham gia ý kiên?
+ Ngày hỏi: 15/01/2019 - 14:01
+ Người hỏi: Nguyễn Mai Hoa, Địa chỉ: Maihoa@gmail.com Điện thoại, Email:
Câu hỏi:
Trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, đơn vị, những việc nào cán bộ, công chức, viên chức được tham gia ý kiên?

Trả lời:
+ Ngày trả lời: 16/01/2019 - 08:01

Trả lời: Tại Điều 9 (Mục 3), Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ) quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức được tham gia ý kiên như sau:

1- Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị.

2- Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị.

3- Tổ chức phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

4- Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan, đơn vị.

5- Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

6- Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

7- Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức.

8- Các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.