Những việc nào cán bộ, công chức, viên chức được giám sát, kiểm tra trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị? Hình thức giám sát, kiểm tra?
+ Ngày hỏi: 15/01/2019 - 14:01
+ Người hỏi: Trần Minh Tùng, Địa chỉ: Tung125@gmail.com Điện thoại, Email:
Câu hỏi:
Những việc nào cán bộ, công chức, viên chức được giám sát, kiểm tra trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị? Hình thức giám sát, kiểm tra?

Trả lời:
+ Ngày trả lời: 16/01/2019 - 08:01

Trả lời: Tại Điều 11, Điều 12 (Mục 4), Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ) quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức được giám sát, kiểm tra và hình thức giám sát, kiểm tra như sau:

Điều 11: Những việc cán bộ, công chức, viên chức được giám sát, kiểm tra

1- Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị.

2- Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị.

3- Thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

4- Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

5- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Điều 12:  Hình thức giám sát, kiểm tra

Cơ quan, đơn vị tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra thông qua ba hình thức giám sát, kiểm tra sau đây:

1- Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị.

2- Thông qua kiểm điểm công tác, tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp định kỳ của cơ quan, đơn vị.

3- Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.