Tôi là Trưởng phòng cấp Sở, được bổ nhiệm từ năm 2011. Năm 2016 tôi được bổ nhiệm lại. Đến nay, thực hiện NQ TW, các phòng ban thuộc Sở sáp nhập. Tôi được đề xuất làm Phó phòng. Không phải vì lý năng lực kém hoặc không hoàn thành nhiệm vụ mà vì do chưa có trình độ Trung cấp lý luận. Vấn đề là việc học lý luận chính trị ở Sở tôi do Thủ trưởng quyết định, không công khai. Tôi cũng đã nhiều năm đề xuất đi học. Nhưng thủ trưởng chỉ cho đi học ngoài giờ. Tôi xin hỏi nguyên tắc, quy trình cử cán bộ đi học Trung cấp chính trị được thực hiện như thế nào.
+ Ngày hỏi: 03/04/2018 - 09:04
+ Người hỏi: Lê Trường, Địa chỉ: levantruong020@gmail.com Điện thoại, Email:
Câu hỏi:
Tôi là Trưởng phòng cấp Sở, được bổ nhiệm từ năm 2011. Năm 2016 tôi được bổ nhiệm lại. Đến nay, thực hiện NQ TW, các phòng ban thuộc Sở sáp nhập. Tôi được đề xuất làm Phó phòng. Không phải vì lý năng lực kém hoặc không hoàn thành nhiệm vụ mà vì do chưa có trình độ Trung cấp lý luận. Vấn đề là việc học lý luận chính trị ở Sở tôi do Thủ trưởng quyết định, không công khai. Tôi cũng đã nhiều năm đề xuất đi học. Nhưng thủ trưởng chỉ cho đi học ngoài giờ. Tôi xin hỏi nguyên tắc, quy trình cử cán bộ đi học Trung cấp chính trị được thực hiện như thế nào.

Trả lời:
+ Ngày trả lời: 18/07/2018 - 16:07

Học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên; hiện nay trong Đảng đang thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị “Về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng”.

 

Ban Biên tập cung cấp để đồng chí nghiên cứu, thực hiện.