Câu hỏi 1: Công tác kiểm tra ở chi bộ do chi bộ và cấp ủy thực hiện, chi bộ không lập ủy ban kiểm tra mà phân công một đồng chí cấp ủy viên phụ trách. Vậy đồng chí cấp ủy viên đó có quyền và trách nhiệm như ủy viên ủy ban kiểm tra không? Câu hỏi 2: Chi bộ quyết định kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với các phòng chuyên môn của cơ quan, đơn vị, như vậy có đúng không?
+ Ngày hỏi: 06/09/2017 - 15:09
+ Người hỏi: Nguyễn Quốc Hùng, Địa chỉ: hungdlnh@gmail.com Điện thoại, Email:
Câu hỏi:
Câu hỏi 1: Công tác kiểm tra ở chi bộ do chi bộ và cấp ủy thực hiện, chi bộ không lập ủy ban kiểm tra mà phân công một đồng chí cấp ủy viên phụ trách. Vậy đồng chí cấp ủy viên đó có quyền và trách nhiệm như ủy viên ủy ban kiểm tra không? Câu hỏi 2: Chi bộ quyết định kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với các phòng chuyên môn của cơ quan, đơn vị, như vậy có đúng không?

Trả lời:
+ Ngày trả lời: 30/07/2018 - 09:07

Trả lời câu hỏi 1:

Tiết 1.2.11, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 31, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng viên nêu: “Đảng ủy bộ phận và chi bộ không lập ủy ban kiểm tra; tập thể cấp ủy, chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phân công 1 cấp ủy viên phụ trách. Ngoài ra, có thể lựa chọn phân công một số đảng viên giúp đồng chí cấp ủy viên phụ trách làm công tác kiểm tra, giám sát.”

Trường hợp câu hỏi nêu, theo quy định trên, tập thể cấp ủy, chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát chỉ mang tính chất giúp việc cho chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Vậy, đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát không có quyền, trách nhiệm như ủy viên ủy ban kiểm tra.

 

Trả lời câu hỏi 2:

Tiết 2.2.1, Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 30, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng viên nêu: “d) Chi bộ xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Tập trung kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công và quy định về những điều đảng viên không được làm.”

Trường hợp câu hỏi nêu, theo quy định trên, các phòng chuyên môn của cơ quan, đơn vị không phải là đối tượng kiểm tra của chi bộ. Vậy, việc chi bộ quyết định kiểm tra nêu trên là không đúng quy định.