ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TUYÊN QUANG

Tuần thứ 48 năm 2023 - Từ ngày: 12:00:00 SA - Đến ngày: 07/01/0001

Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Ghi chú