Tuyên Quang với các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

Thứ Ba, ngày 18/1/2022 - 08:27 Đã xem: 380

Ngày 15/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU về đẩy mạnh thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Theo đó, tỉnh phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2020 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Tuyên Quang tiếp tục có những cải thiện đáng kể, xếp thứ 31/63 tỉnh thành (tăng 17 bậc so với năm 2015), đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn đến đầu tư tại tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn một số hạn chế như môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự hấp dẫn, do một số điểm nghẽn: việc tiếp cận đất đai, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp chưa thực sự tích cực, chặt chẽ, hiệu quả; việc cải cách thủ tục hành chính có lúc, có nơi còn chưa thông thoáng... 
Tỉnh đã xác định: Cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cần phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, với niềm tin, ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, nỗ lực củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU, chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ có liên quan đến công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc đối với người dân, doanh nghiệp.
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao nhận thức pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất, tiếp cận thông tin, nâng cao hiểu biết về thị trường, nhất là kinh tế quốc tế... 
Ngày 02/6/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 336/QĐ-UBND ban hành Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, trong đó có đặt mục tiêu là: cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm xúc tiến đầu tư của tỉnh tham mưu tiếp tục tổ chức Chương trình “Cà phê doanh nhân” với các nội dung đổi mới, “Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp” để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ hàng hóa cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; phối hợp thực hiện Đề án xây dựng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh...
Trên cơ sở tỉnh đã đạt được những kết quả trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh làm nền tảng, hiện nay, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quyết tâm đổi mới, quyết liệt, sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh và tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương và Chính phủ, các bộ, ban, ngành... nhất định Chỉ thị số 02-CT/TU về đẩy mạnh thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh sẽ đi vào cuộc sống, tạo thành làn sóng mới trong thu hút đầu tư, sẵn sàng đón các dự án đầu tư trong và ngoài nước để giải quyết nhiều việc làm mới cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách, góp phần chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế - xã hội. Sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

                                                                                                   Nguồn Tỉnh ủy Tuyên Quang (https://tuyenquang.dcs.vn)

Xem tin theo ngày:   / /