Tổ chức mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Thứ Năm, ngày 20/1/2022 - 14:42 Đã xem: 480

Từ ngày 13/01 đến ngày 20/01/2022 tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới cho 48 đảng viên dự bị của 20 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc; dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh lớp học

Qua đó giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nhận thức rõ hơn về vai trò và nhiệm vụ của đảng viên, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận cho các học viên

Kết thúc khóa học, 100% học viên được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương.

                                                                                                                               ĐUK

         

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 301 | Trang: 1 trên tổng số 31 trang  
Xem tin theo ngày:   / /