Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ Năm, ngày 29/9/2022 - 15:28 Đã xem: 1152

 

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; Công văn số 1092-CV/TU ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư; Ngày 28/3/2022 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 161/KH-LĐLĐ về tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh, thời gian Đại hội công đoàn cơ sở tiến hành từ tháng 01/2023 và hoàn thành trước 31/5/2023Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước 31/7/2023; Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII hoàn thành trước 30/9/2023; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII hoàn thành trước 31/12/2023. Dưới đây, Ban Biên tập Website và Fanpage Công đoàn Tuyên Quang xin đăng tải nội dung Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

2. Đại hội công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. Quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ đảng cùng cấp vào nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

3. Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua và bầu vào ban chấp hành công đoàn khóa mới những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

4. Đại hội công đoàn các cấp phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đảm bảo đúng tiến độ.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN ĐẠI HỘI

1. Nội dung

1.1. Nội dung đại hội công đoàn các cấp

- Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ qua; quyết định các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của công đoàn nhiệm kỳ tới phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của cấp ủy đảng cùng cấp và công đoàn cấp trên vào nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình.

- Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp.

- Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới; bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên (nếu có).

 - Tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.

1.2. Nội dung Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII

- Thảo luận, thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 trình Đại hội XVII Công đoàn tỉnh; quyết định các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và nội dung sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

- Tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động với Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

2. Thời gian và phương thức đại hội

Thời gian đại hội công đoàn từ cấp cơ sở đến đến cấp tỉnh được tiến hành từ quý I năm 2023 đến hết quý III năm 2023, cụ thể:

2.1. Đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS)Căn cứ hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức đại hội CĐCS, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tiến hành đại hội từ tháng 01/2023 và hoàn thành trước 31/5/2023. Thời gian đại hội không quá 02 buổi.

2.2. Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sởCăn cứ hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các đơn vị tiến hành đại hội sau khi hoàn thành đại hội CĐCS và xong trước 31/7/2023. Thời gian đại hội không quá 03 buổi.

(Riêng đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm hoàn thành trong tháng 5/2023).

2.3. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII: Hoàn thành trước 30/9/2023. Thời điểm cụ thể do Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI quyết định. Thời gian đại hội không quá 04 buổi.

Căn cứ vào thời gian đại hội nêu tại mục 2.1, 2.2, các Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch đại hội công đoàn các cấp thuộc đơn vị mình quản lý phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, của ngành và đơn vị cơ sở. Trong đó, lưu ý một số trường hợp CĐCS có thời gian kết thúc nhiệm kỳ chênh lệch so với thời gian đại hội CĐCS nêu tại Kế hoạch này thì thực hiện như sau:

- Những CĐCS kết thúc nhiệm kỳ trước hoặc sau thời điểm tổ chức đại hội CĐCS theo Kế hoạch này mà chưa thực hiện điều chỉnh nhiệm kỳ (theo Công văn số 595/LĐLĐ ngày 16/9/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc rà soát, điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội CĐCS) thì CĐCS đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quyết định điều chỉnh kéo dài hoặc rút ngắn nhiệm kỳ cho phù hợp với thời gian tổ chức đại hội CĐCS theo Kế hoạch này. Thời gian kéo dài hoặc rút ngắn không quá 30 tháng.

- Nơi không đủ điều kiện tổ chức đại hội theo hình thức trực tiếp thì tuỳ theo tình hình thực tế Ban chấp hành cấp triệu tập quyết định hình thức đại hội trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, song phải đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp.

3. Báo cáo chính trị và thảo luận tại đại hội

3.1. Báo cáo chính trị trình đại hội

- Báo cáo trình đại hội phải đánh giá đúng, thẳng thắn, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn; vai trò, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đi sâu phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Tuyên Quang và nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp đề ra, các nghị quyết và chương trình của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Từ đó, làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (chủ quan, khách quan), rút ra bài học kinh nghiệm để nhiệm kỳ mới thực hiện tốt hơn.

- Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới phải bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết của cấp ủy đảng; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trong đó, nghiên cứu xây dựng các chương trình đột phá, chương trình hành động trong nhiệm kỳ để trình đại hội; hoạt động công đoàn cần tập trung vào đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Báo cáo tổng kết phải có các phụ lục về số liệu để minh họa.

3.2. Thảo luận tại đại hội

- Tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong tình hình mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức và nội dung hoạt động công đoàn, các chương trình đột phá, chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới ở địa phương, ngành, đơn vị; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp công đoàn quan tâm giải quyết và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn. Tham luận tại đại hội cần tham gia trực tiếp, bổ sung các vấn đề cụ thể vào các văn kiện đại hội, tránh việc báo cáo thành tích.

- Tăng cường thảo luận nhóm, thảo luận tổ; khuyến khích tranh luận về những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau.

- Trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, lãnh đạo chuyên môn, chính quyền đồng cấp về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội

- Căn cứ tình hình thực tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập một số tiểu ban chuẩn bị đại hội, gồm: Tiểu ban nội dung; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban tổ chức và phục vụ đại hội (không thành lập Ban chỉ đạo hoặc Ban tổ chức đại hội).

- Đối với CĐCS, tuỳ theo quy mô và điều kiện thực tế, ban chấp hành CĐCS xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội hoặc phân công cán bộ, đoàn viên thực hiện các nhiệm vụ công tác chuẩn bị đại hội.

Các tiểu ban chuẩn bị đại hội có nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1.1. Tiểu ban nội dung

- Chủ trì xây dựng dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành công đoàn cùng cấp.

- Hướng dẫn công đoàn cấp dưới chuẩn bị nội dung và xây dựng các báo cáo phục vụ đại hội, hội nghị công đoàn.

- Chủ trì chuẩn bị nội dung lấy ý kiến tham gia tại đại hội công đoàn cấp dưới vào các dự thảo báo cáo của công đoàn cấp mình; tiếp thu ý kiến tham gia và hoàn thiện dự thảo các báo cáo, trước khi trình đại hội; tổ chức lấy ý kiến cán bộ đoàn viên, công đoàn các cấp vào Điều lệ Công đoàn sửa đổi, bổ sung.

- Chuẩn bị các văn bản: Quy chế đại hội; chương trình đại hội; chương trình điều hành của đoàn chủ tịch đại hội; phát biểu khai mạc, bế mạc và dự thảo nghị quyết đại hội.

1.2. Tiểu ban nhân sự

- Chủ trì xây dựng đề án chuẩn bị nhân sự ban chấp hành, nhân sự ban thường vụ (nếu có); nhân sự uỷ ban kiểm tra (nếu có); nhân sự bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên.

- Chủ trì xây dựng phương án trình ban chấp hành về cơ cấu số lượng, thành phần đại biểu dự đại hội công đoàn cùng cấp; số lượng và cơ cấu đại biểu phân bổ cho từng đơn vị trực thuộc.

- Hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cấp dưới về chuẩn bị nhân sự để bầu cử tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp dưới.

- Tiếp nhận hồ sơ của công đoàn cấp dưới về kết quả bầu cử đại biểu dự đại hội; nghiên cứu, dự thảo báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (đại hội, hội nghị, hội nghị đại biểu).

- Chuẩn bị dự thảo văn bản, tài liệu phục vụ công tác bầu cử tại đại hội (bầu ban chấp hành, bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên).

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ bầu cử tại hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất (bầu ban thường vụ và các chức danh chủ chốt trong ban chấp hành; bầu uỷ ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra).

1.3. Tiểu ban tuyên truyền

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền (trước, trong và sau đại hội); xây dựng đề cương tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa của đại hội.

- Hướng dẫn công đoàn cấp dưới tổ chức các phong trào thi đua chào mừng đại hội công đoàn cùng cấp và đại hội công đoàn cấp trên (nếu có); tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao, các cuộc thi …

- Thực hiện các hình thức tuyên truyền về đại hội theo kế hoạch; biểu dương các gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn…

1.4. Tiểu ban tổ chức và phục vụ

- Chủ trì chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất (trang trí hội trường, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, thùng phiếu, phương tiện phục vụ kiểm phiếu…) đáp ứng yêu cầu phục vụ quá trình diễn ra đại hội công đoàn cùng cấp.

- Nghiên cứu, đề xuất về số lượng, thành phần đại biểu khách mời; phát hành văn bản triệu tập đại biểu chính thức, giấy mời đại biểu tham dự đại hội.

- Tập hợp, in ấn, chuẩn bị các loại tài liệu phát hành tại đại hội.

- Chuẩn bị công tác phục vụ đại biểu đại hội như chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, phương tiện đi lại, y tế, thuốc men (nếu có)…

2. Công tác chuẩn bị nhân sự

2.1. Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp

2.1.1. Về cơ cấu

- Ban chấp hành công đoàn các cấp cần có số lượng hợp lý, cơ cấu đảm bảo tính đại diện của đoàn viên theo các lĩnh vực công tác, địa bàn hoạt động, để đáp ứng yêu cầu của việc lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời nghị quyết của công đoàn đến với đoàn viên, người lao động. Công tác chuẩn bị nhân sự thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, đúng nguyên tắc, nhưng nhất thiết không vì cơ cấu mà làm giảm chất lượng ủy viên ban chấp hành.

- Ban chấp hành công đoàn các cấp cần có 3 độ tuổi để bảo đảm tính kế thừa, phát triển, bao gồm: dưới 40 tuổi, từ 40 đến dưới 50 tuổi, từ 50 tuổi trở lên; phấn đấu có tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành đạt từ 30% trở lên. Coi trọng cơ cấu đoàn viên ưu tú trực tiếp sản xuất, là người dân tộc thiểu số (nơi có đông đoàn viên dân tộc thiểu số), người ngoài đảng trong các thành phần kinh tế.

- Đối với CĐCS trong doanh nghiệp có lập tổ công đoàn thì cần có cơ cấu đại diện cán bộ tổ công đoàn tham gia ban chấp hành CĐCS.

2.1.2. Về số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn các cấp

a) Ban chấp hành CĐCS từ 03 đến 15 uỷ viên; nơi có từ 3.000 đoàn viên trở lên có thể tăng thêm nhưng không quá 19 uỷ viên.

CĐCS thành viên từ 03 đến 15 uỷ viên.

- Công đoàn bộ phận từ 03 đến 07 ủy viên.

b) Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không quá 27 uỷ viên.

c) Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh không quá 35 ủy viên.

2.2. Công tác nhân sự

- Công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp thực hiện theo hướng dẫn riêng của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

CĐCS bầu trực tiếp chủ tịch tại đại hội thực hiện theo Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

3. Số lượng đại biểu đại hội và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên

3.1. Số lượng đại biểu chính thức của đại hội công đoàn các cấp do ban chấp hành công đoàn cấp triệu tập đại hội quyết định, tối đa như sau:

a. Đại hội CĐCS, CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận có từ 200 đoàn viên trở lên tổ chức đại hội đại biểu; số lượng đại biểu chính thức không quá 150 đại biểu. CĐCS có dưới 200 đoàn viên nhưng hoạt động phân tán, lưu động, khó khăn trong việc tổ chức đại hội toàn thể thì có thể tổ chức đại hội đại biểu khi được công đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý.

b. Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không quá 200 đại biểu.

c. Đại hội công đoàn tỉnh không quá 250 đại biểu.

Ban chấp hành công đoàn cấp triệu tập đại hội không triệu tập số lượng đại biểu chính thức thấp hơn một phần hai (1/2) số lượng đại biểu nêu tại điểm a, b, c mục này. Trường hợp cần tăng thêm số lượng đại biểu chính thức vượt quá số lượng nêu trên thì phải được công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét đồng ý, nhưng không vượt quá 10%.

3.2. Công tác bầu cử đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên và kiểm tra tư cách đại biểu thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định khác có liên quan; ngoài ra cần chú ý một số vấn đề sau đây:

- Đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên được bầu theo số lượng phân bổ của công đoàn cấp triệu tập đại hội.

- Phải là những cán bộ, đoàn viên có phẩm chất, năng lực tiêu biểu cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, cho trí tuệ của tập thể đoàn viên, CNVCLĐ; có khả năng lĩnh hội, đóng góp vào các nghị quyết và sự thành công của đại hội.

- Cần có cơ cấu hợp lý theo đặc điểm cụ thể của từng đơn vị, từng ngành, từng địa phương, đoàn viên trực tiếp sản xuất, đại diện cho các thành phần kinh tế, đại biểu là nữ.

- Những nơi có công đoàn cấp trên chỉ đạo trực tiếp và công đoàn cấp trên chỉ đạo phối hợp, thì được bầu 2 đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên theo phân bổ.

4. Đại biểu khách mời

Số lượng đại biểu khách mời dự đại hội công đoàn các cấp không quá 20% tổng số đại biểu chính thức đại hội. Trường hợp đại biểu khách mời vượt quá số lượng quy định thì phải được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp.

5. Kinh phí tổ chức đại hội

- Nguồn kinh phí tổ chức đại hội công đoàn các cấp được sử dụng từ nguồn tài chính công đoàn, từ nguồn hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và cơ quan chuyên môn, các tổ chức, doanh nghiệp, với tinh thần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

- Căn cứ quy định hiện hành, tổ chức công đoàn lập dự toán tổng thể kinh phí chi đại hội trình công đoàn cấp trên phê duyệt. 

- Chế độ chi đại hội công đoàn từ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên do Tổng Liên đoàn hướng dẫn. Chi đại hội CĐCS do ban chấp hành CĐCS quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc chỉ đạo, tổ chức đại hội công đoàn các cấp là trách nhiệm của tập thể ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp. Quá trình tổ chức đại hội, ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp phải báo cáo cấp ủy đảng (nơi có tổ chức đảng) và công đoàn cấp trên trực tiếp; tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn, đồng thời đề nghị chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động có sự phối hợp để giải đáp kiến nghị của đoàn viên, của đại biểu tại đại hội công đoàn các cấp. Coi trọng chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức trong tổ chức đại hội.

2. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chọn Liên đoàn Lao động huyện Hàm Yên làm đơn vị tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho việc chỉ đạo, tổ chức đại hội đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh (theo phân công phụ trách) có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình và công tác nhân sự Đại hội Công đoàn tỉnh; hướng dẫn tổ chức đại hội CĐCS và hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đại hội và thực hiện chi đại hội công đoàn đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Các Ban, Văn phòng - Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch công tác, tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức đại hội công đoàn các cấp. Giao cho Ban Tổ chức - Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban, Văn phòng - Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra, đôn đốc tiến độ đại hội công đoàn các cấp, báo cáo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh theo quy định.

5. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp của ngành, địa phương mình (hoàn thành trong tháng 5/2022); chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đối với CĐCS thuộc đơn vị mình quản lý đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và nội dung của Kế hoạch này.

- Phân công các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành chỉ đạo, đôn đốc các CĐCS tổ chức đại hội và chuẩn bị cho đại hội công đoàn cấp mình đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian quy định.

- Chịu trách nhiệm trước cấp ủy đảng cùng cấp và Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc chỉ đạo đại hội CĐCS khu vực ngoài Nhà nước nơi không có tổ chức cơ sở đảng.

- Tùy theo loại hình cơ sở, mỗi đơn vị chọn từ 02 đến 03 CĐCS tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm việc chỉ đạo đại hội CĐCS; hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

6. Đối với CĐCS

- Căn cứ kế hoạch tổ chức đại hội của công đoàn cấp trên, xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đại hội CĐCS của đơn vị mình. 

- Phân công các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành CĐCS chuẩn bị nội dung, chương trình, tiến hành tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản chỉ đạo tổ chức đại hội của công đoàn cấp trên.

Kế hoạch này được triển khai thực hiện đến các cấp công đoàn trong tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ảnh kịp thời với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

                                                                 Theo Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh/congdoantuyenquang.vn

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 83 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang  
Xem tin theo ngày:   / /