THAM MƯU THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thứ Hai, ngày 10/10/2022 - 14:25 Đã xem: 1520

 Xác định việc chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo cơ quan chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu chung "Đổi mới căn bản, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vận hành hệ thống quản lý nhà nước và xã hội, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, giúp các ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và người dân triển khai hoạt động, quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng dịch vụ số đạt hiệu quả cao. Duy trì và từng bước nâng cao thứ hạng của tỉnh trên bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số (DTI); phấn đấu đến năm 2025 Tuyên Quang là một trong những tỉnh xếp loại khá, đến năm 2030 là tỉnh nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc".

Hội nghị Tọa đàm chuyển đổi số trong cơ quan, doanh nghiệp do Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức

Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo cơ quan phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung triển khai thực hiện:

Về phát triển chính quyền số: Triển khai cơ sở dữ liệu dùng chung; thực hiện đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí đánh giá về chuyển đổi số cho các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Về phát triển kinh tế số: Ứng dụng công nghệ số để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Triển khai hệ thống phần mềm quản lý kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quản lý các dự án đầu tư, các hộ kinh doanh. Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Ứng dụng công nghệ số phát triển du lịch; ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính…

Về phát triển xã hội số: đẩy mạnh thanh toán điện tử; phát triển nền tảng dạy và học từ xa, nền tảng khám chữa bệnh từ xa, xây dựng nền tảng y tế thông minh; ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số…

Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong các công việc chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan, đạt được một số kết quả như: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin thường xuyên được hoàn thiện, nâng cấp phục vụ triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử/Chính quyền số; 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính kết nối Internet băng thông rộng để khai thác và trao đổi thông tin trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị có tài khoản thư điện tử, thường xuyên trao đổi phục vụ công tác chuyên môn; 99% văn bản được ký số và gửi nhận hoàn toàn dưới dạng điện tử, 1% văn bản điện tử gửi song song văn bản giấy (trong năm 2021 có 11.952 văn bản đi được gửi trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành công việc). 100% các tài liệu phục vụ họp được cung cấp bằng Hệ thống gửi, nhận tài liệu và quản lý cuộc họp (trong năm 2021 đã đăng tải, cung cấp trên 1.700 tài liệu họp với 245 nội dung của 23 phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh); 100% các cuộc họp chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đến cấp huyện, cấp xã triển khai bằng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh,…

Với mục tiêu tạo sự thống nhất và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công cuộc Cải cách hành chính. Ngày 01/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 526/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm là đầu mối tập trung của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Ngày 01/11/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động đã tạo bước đột phá, đưa dịch vụ công tốt nhất, có chất lượng nhất đến với người dân, nâng cao các chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính. Trong 07 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã đạt được một số kết quả như sau: Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận là 42.540, trong đó: nhận trực tiếp là 27.067 (đạt tỷ lệ 63,6%), nhận trực tuyến là 14.424 (đạt tỷ lệ 33,9%), nhận qua bưu chính công ích là 1.049 (đạt tỷ lệ 2,5%); Tổng số hồ sơ đã giải quyết, trả kết quả là 40.828, trong đó: trả trước hạn 24.711 (đạt tỷ lệ 60,52%), trả đúng hạn 16.107 (đạt tỷ lệ 39,45%), trả trễ hạn 10 (đạt tỷ lệ 0,03%); Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị cung cấp, triển khai 1.427 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: có 444 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 66 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 917 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong 07 tháng đầu năm 2022, có 21/66 dịch vụ công mức độ 3 và 192/917 dịch vụ công mức độ 4 có phát sinh hồ sơ. Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 06/8/2022, các cán bộ, công chức của Trung tâm đã hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tạo lập 90 tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện số hóa 2.648 bộ hồ sơ, giấy tờ khi tiếp nhận đầu vào các thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 19,4% hồ sơ nhận trực tiếp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc như: Chưa có Trung tâm điều hành Đô thị thông minh (IOC); chưa có mạng diện rộng (WAN); Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh quy mô còn nhỏ, còn thiếu các hệ thống về an toàn an ninh thông tin, hệ thống máy chủ dự phòng, hệ thống sao lưu dữ liệu,... Nền tảng dùng chung tích hợp chia sẻ các hệ thống thông tin quy mô cấp tỉnh (LGSP) chưa kết nối với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành,…

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời đổi mới toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vận hành hệ thống quản lý Nhà nước và xã hội, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; duy trì và từng bước nâng cao thứ hạng của tỉnh trên bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số (DTI), phấn đấu đến năm 2025 Tuyên Quang là 1 trong những tỉnh xếp loại khá, đến năm 2030 nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực miền Bắc. Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra một số giải pháp:

Một là, Phát huy vai trò của người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành, quản lý;  mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị. Đưa kết quả triển khai chuyển đổi số thành chỉ tiêu đánh giá của các ngành, các cấp và cán bộ, công chức. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Hai là, Xây dựng kho cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho cơ sở dữ liệu dùng chung, cổng dữ liệu mở của các cơ quan nhà nước, từ đó tạo ra thông tin mới, dịch vụ dữ liệu mới phục vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử.

Ba là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đối với công tác chuyển đổi số; đồng thời, nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thông tin cho người dân khi tham gia chuyển đổi số.

Bốn là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính.

                                                                                                                                Hồng Quyên

 

 

 

Xem tin theo ngày:   / /