Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Thứ Năm, ngày 5/10/2023 - 15:18 Đã xem: 122

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, từ ngày 25/9 đến ngày 04/10/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Tham gia lớp học có 43 đảng viên dự bị của 26 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối. Trong 7 ngày học tập, nghiên cứu, các học viên đã nghe các đồng chí báo cáo viên của Đảng ủy Khối truyền đạt 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh lớp học

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận cho các học viên

Qua học tập đã giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nhận thức rõ hơn về vai trò và nhiệm vụ của đảng viên, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, 43 học viên đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới theo quy định.

                                                                                                                                  ĐUK

         

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 336 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  
Xem tin theo ngày:   / /