Hội nghị phổ biến, hướng dẫn đề án, chỉ thị về công tác đối ngoại

Thứ Sáu, ngày 24/11/2023 - 15:10 Đã xem: 36

Sáng 24-11, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án 01-ĐA/TW ngày 3/3/2022 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025 và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cẩu Tuyên Quang có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện Thường trực các huyện ủy, thành ủy; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cẩu Tuyên Quang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương thông tin 5 kết quả lớn về công tác đối ngoại Đảng trong 10 năm vừa qua; những nội dung của Đề án số 01 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025; Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đề án 01-ĐA/TW của Ban Bí thư xác định việc tăng cường nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng là nhiệm vụ hàng đầu và cũng là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị. Đề án đã cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp lớn của Chỉ thị số 32-CT/TW thành các chương trình, kế hoạch, nội dung, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại Đảng và công tác đối ngoại Đảng; phát huy thành tựu, kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác đối ngoại Đảng và quan hệ đối ngoại Đảng...

Chỉ thị số 12-CT/TW đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung quán triệt, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân; công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ba trụ cột đối ngoại và giữa các tổ chức nhân dân. Chỉ thị cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao hiệu quả công tác thông tin, chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, xây dựng, hoàn thiện và thực thi hiệu quả hệ thống pháp luật về đối ngoại nhân dân trên cơ sở chủ động, tích cực tạo sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của bạn bè, đối tác quốc tế đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã trình bày các tham luận về giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại dựa trên 3 trụ cột, sự phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Việc nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp hiệu quả của cấp ủy các cấp, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã  trong triển khai các mối quan hệ đối ngoại trong toàn hệ thống chính trị...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã làm rõ thêm một số nội dung, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Đề án, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đảm sự lãnh đạo của Đảng trong các hoạt động đối ngoại. Những nội dung cốt lõi nhất của đề án và chỉ thị đã nêu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng trong công tác đối ngoại; các giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình mới; tăng cường công tác đối ngoại phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có giải pháp thực hiện các cơ chế phối hợp, cơ chế thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương... Qua đó, sẽ góp phần quan trọng để thực hiện tốt công tác đối ngoại trong thời gian tới.

                                                                                                                             Theo Thanh Phúc/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /