Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo hoàn thành việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Ba, ngày 23/3/2021 - 14:04 Đã xem: 1651

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong Đảng bộ Khối. Ngay sau khi có chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 30/12/2020 về việc quán triệt, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Công văn số 104-CV/ĐUK ngày 20/01/2021 về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xác định việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ. Ngày 29/01/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cho các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối; lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Đảng uỷ Khối; Báo cáo viên của Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Uỷ viên Ban Chấp hành các đoàn thể Khối.

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ Khối

Sau Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối biên tập đề cương tuyên truyền định hướng những nội dung cụ thể, số liệu minh họa, dẫn chứng thực tế kết quả đạt được để đội ngũ Báo cáo viên của Đảng bộ sử dụng, biên tập và chuyển tải sâu sắc hơn các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Theo tinh thần chỉ đạo đổi mới của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong giám sát việc học tập Nghị quyết. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã mời các đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh, cấp Đảng bộ Khối và lãnh đạo Đảng ủy Khối trực tiếp quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết tại cơ sở; mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chuyên trách phụ trách theo dõi, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc chấm điểm đánh giá chất lượng việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Quy định tạm thời số 27-QĐ/TU ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối triển khai Nghị quyết tại cơ sở

Kết quả: Đến ngày 15/3/2021, 128/128 chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối đã hoàn thành việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh. Số đảng viên tham gia học tập là 4.805/4.930, đạt 97,4% quần chúng, người lao động tham gia học tập là 11.424/12.358 (đạt 92,4%).

Sau học tập, quán triệt Nghị quyết, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, người đứng đầu cấp ủy đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành viết bài thu hoạch cá nhân sau học tập Nghị quyết theo quy định. Trong Kế hoạch hành động, người đứng đầu cấp ủy đã thể hiện rõ trách nhiệm của cá nhân đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đa số các bài viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên đều đảm bảo yêu cầu và chất lượng; thể hiện nhận thức đầy đủ những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, trách nhiệm của cá nhân trong tổ chức thực hiện Nghị quyết. Thông qua viết thu hoạch, đã giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu hơn về các nội dung Nghị quyết, đồng thời liên hệ vào chức trách nhiệm vụ được giao.

Từ những kết quả trên, có thể khẳng định Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trong Đảng bộ Khối, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

 

                                                                                                                           ĐUK

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 182 | Trang: 1 trên tổng số 19 trang  
Xem tin theo ngày:   / /