BÁO CÔNG VỚI BÁC HỒ

Thứ Hai, ngày 24/4/2023 - 14:44 Đã xem: 183

Kính thưa anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh!

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023). Hôm nay, tại Khu Di tích lịch sử Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, Đoàn đại biểu gồm các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ báo công dâng Bác.

Kính thưa Bác!

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, hiện có 124 tổ chức cơ sở đảng, với gần 5.000 đảng viên đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các doanh nghiệp; 3 tổ chức đoàn thể (Công đoàn Viên chức, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối) với trên 8.000 đoàn viên, hội viên.

Trong những năm qua, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập làm theo Bác đạt được nhiều kết quả rất trân trọng: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phổ biến các chủ trương, đương lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã tham mưu xây dựng các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chương trình, đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đảng bộ đã chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết, kết luận chuyên đề Về nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ; về đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác Đảng và giám sát sinh hoạt chi bộ bằng hình thức trực tuyến; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi tự sửa”, về nội dung Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; giao việc đột phá, đổi mới cho người đứng đầu cấp ủy. Tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Các doanh nghiệp đã năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, mở rộng sản xuất tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; tăng doanh thu và lợi nhuận; đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm với xã hội.

Các tổ chức đoàn thể Khối, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của Đảng bộ Khối và chỉ đạo định hướng của đoàn thể cấp trên; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho đoàn viên, hội viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động cán bộ, đoàn viên viên, công chức viên chức tham gia nhiều việc làm cụ thể, thiết thực với nhân dân tại cơ sở; làm tốt công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng. Đoàn thanh niên xung kích đi đầu trong ứng dụng công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào khởi nghiệp, sáng tạo. Hội Cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu sản xuất kinh doanh giỏi. Công đoàn Viên chức tỉnh chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên; tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa; Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 

Những kết quả đạt được trong học tập và làm theo lời Bác tại Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên; tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, đạo đức công vụ được tăng cường. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng phong cách làm việc khoa học, sâu sát, tận tụy, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo động lực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, trong Đảng bộ đã có 200 lượt tập thể và 336 lượt cá nhân được cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biểu dương khen thưởng. Đây là những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt của Đảng bộ Khối - Có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2021-2023).

Kính thưa Bác!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại, Người đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc; là chân lý, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam.

Trước anh linh Bác, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp chúng cháu xin hứa: Suốt đời đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; đổi mới lề lối, phong cách làm việc theo lời Bác dạy “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, trong khu vực miền núi phía Bắc.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh kính cẩn báo công trước anh linh Bác Hồ kính yêu!

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 66 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang  
Xem tin theo ngày:   / /