Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo, triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Thứ Tư, ngày 24/5/2023 - 15:24 Đã xem: 211

Thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 03/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp số 100/CTr-PH ngày 23/11/2022 với Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban đại diện Hội Người cao tuổi về đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; ban hành văn bản chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo cơ quan, đơn vị thành lập Ban Khuyến học; vận động xây dựng “Quỹ khuyến học”; xây dựng “Đơn vị học tập”;  triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký tham gia xây dựng mô hình “Công dân học tập”.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030

Các chi, đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thành lập Ban Khuyến học; vận động cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu trở thành “Công dân học tập”, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học và học tập suốt đời; vận động xây dựng “Quỹ khuyến học”, tuyên truyền động viên cán bộ, đảng viên tự học tập, nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao trong lao động, học tập, công tác; học sinh, sinh viên con của cán bộ, đảng viên đạt thành tích cao trong học tập, phấn đấu xây dựng mô hình “công dân học tập”, “gia đình học tập”, “đơn vị học tập”. Kết quả, năm 2022, 40 cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” theo Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

                                                                                                                                     Trần Quý

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 340 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  
Xem tin theo ngày:   / /