Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 1- Đ/c Ma Văn Khắp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 2- Đ/c Lý Hồng Phương, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối

3- Đ/c Phạm Thị Thúy Nga, Chuyên viên Tổ chức Đảng ủy Khối

4- Đ/c Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chuyên viên ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 5- Đ/c Tiêu Thị Hương, Chuyên viên chính ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 6- Đ/c Ma A Sim, Chuyên viên chính Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 7- Đ/c Vũ Phương Thuý, Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 8- Đ/c Trần Phương Liên, Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối