Công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước thực hiện đúng khi sử dụng mạng xã hội  

Nhằm tạo điều kiện phát triển mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, tự do kinh doanh; xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dung trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam. Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT.